Foto
 

Avìs legal

 
 

1. Aquestes condicions regulen l’ús permès de la pàgina amb URL www.saillagouse-cerdanya.com, que l’empresa SARL PROMOTIONS MAS SAINT ANTOINE amb domicili social en Av. Comptes de Cerdagne, s/n – Saillagouse – France, i CIF número FR-45394323500011, posa a disposició dels usuaris d’ Internet.

2. Es posen a disposició dels usuaris, les dades següents on podran adreçar les seves peticions, qüestions i queixes:
Av. Comptes de Cerdagne, s/n
Saillagouse
França
Tel.: (+34) 93 474 40 66

3. Els drets de propietat intel•lectual de la pàgina www.saillagouse-cerdanya.com, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements continguts son titularitat de SARL PROMOTIONS MAS SAINT ANTOINE a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests, i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública y transformació.

4. Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització de situo www.saillagouse-cerdanya.com (d’ara endavant "la Web") que SARL PROMOTIONS MAS SAINT ANTOINE, posa gratuïtament a disposició dels seus clients d’Internet.

5. S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la Web només i exclusivament si transcorren les següents condicions:

a.Que sigui compatible amb les finalitats de la Web.
b.Que es realitzi amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per l’ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
c.Que de cap manera els continguts relacionats a la WEB siguin modificats.
d.Que cap gràfic, icona o imatge disponible a la Web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta d’imatges que l’acompanyen.

6. SARL PROMOTIONS MAS SAINT ANTOINE , es reserva la facultat de fer, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la Web, de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés.

7. SARL PROMOTIONS MAS SAINT ANTOINE., no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Web o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. SARL PROMOTIONS MAS SAINT ANTOINE , portarà a terme, sempre i quan sigui possible i tan aviat tingui noticies dels errors, desconnexions o manca d’actualització als continguts, tots aquells treballs destinats a esmenar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

8. Tant l’accés a la Web com l’ús no permès o inadequat que es pugui efectuar de la informació continguda es responsabilitat exclusiva de qui ho fa. SARL PROMOTIONS MAS SAINT ANTOINE, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pogués derivar d’aquest accés o ús. SARL PROMOTIONS MAS SAINT ANTOINE, no es farà responsable del errors de seguretat que es puguin produir, ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats al mateix com a conseqüència de:

a. La presencia d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts de la Web,
b. Un mal funcionament del navegador,
c. De l’ús de versions no actualitzades del mateix.

9. SARL PROMOTIONS MAS SAINT ANTOINE, no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des de la Web, sempre i quan siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l’absència de virus o d’altres elements que puguin produir alteracions al sistema informàtic (hardware i software), als documents o als fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat per danys de qualsevol mena causats a l’usuari per aquest motiu.

10. En el caso que qualsevol usuari, client o tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats a www.saillagouse-cerdanya.com o les pàgines que enllaça siguin il•lícits o lesionen béns o drets del propi usuari, d’un client o d’un tercer susceptibles d’indemnització, i, en particular, consisteixin en:

a.Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius d’acord amb la normativa penal espanyola.
b.Activitats o continguts que violen drets de propietat intel•lectual o industrial.
c.Activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
d.Activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecto a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació, i la protecció de la salut i la infància. Haurà de comunicar-ho a SARL PROMOTIONS MAS SAINT ANTOINE, que procedirà a la seva rectificació, o exclusió, en el cas d’estar justificada la petició.

11. SARL PROMOTIONS MAS SAINT ANTOINE, es titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis. Pel que fa al les cites de productes, continguts i serveis de tercers i col•laboradors, SARL PROMOTIONS MAS SAINT ANTOINE, reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel•lectual, no implicant la seva menció o aparició a la Web l’existència de drets o responsabilitat per part de SARL PROMOTIONS MAS SAINT ANTOINE sobre aquests, tampoc el suport, patrocini o recomanació per part de SARL PROMOTIONS MAS SAINT ANTOINE, si no es que es posa de manifest expressament.

12. La utilització no autoritzada de la informació continguda a la Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel•lectual o Industrial de SARL PROMOTIONS MAS SAINT ANTOINE, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

13. Las Condicions Generals exposades en aquest document es regeixen per la llei espanyola. SARL PROMOTIONS MAS SAINT ANTOINE, els visitants d’aquesta Web i qualsevol persona o empresa que utilitzi o contracti qualsevol servei que presti aquesta, amb renúncia de manera expressa a qualsevol altre fuero que pogués correspon, sense perjudici de la competència a resoltes pel ministeri de la llei, queden sotmesos al dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, per la resolució de qualsevol qüestió que pogués suscitar la interpretació, aplicació i compliment d’aquestes condicions, així com les reclamacions que es puguin derivar de l'ús.

 
© 2019  |  Avìs legal  |  Política de privadesa
Tel. +34 934 744 066  ·  info@saillagouse-cerdanya.com